Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2019

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΜΕΡΟΣ 4ο


ΠΡΑΞΙΣ 2α
Εν Ερμιόνη τη 7η Αυγούστου 1999 και εν τω Ιερώ Ναώ Ταξιαρχών Ερμιόνης, συνήλθον εις συνεδρίαν τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής του εκκλησιαστικού Παπαβασιλείου Ιδρύματος Στέγη αγάπης, οι Άγιοι Ανάργυροι, Ερμιόνης της Ιεράς Μητροπόλεως Υδρας Σπετσών και Αιγίνης. Διαπιστωθείσης πλήρους απαρτίας ο Πρόεδρος Αρχιμ. Νικόδημος Αεράκης, εισηγηθεί το θέμα της λειτουργίας του Ιδρύματος συμφώνως προς τας υφισταμένας ανάγκας της Ερμιόνης.
Εν αρχή ανέφερεν ότι οι εν Ερμιόνη στερούμενοι τροφής, καλύπτονται επαρκώς υπό συγγενών φίλων και γειτόνων και ως εκ τούτου δεν υπάρχει σήμερον άμεσος ανάγκη παρασκευής και διανομής φαγητού. Η   ολιγόμηνος πείρα του Ιδρύματος απέδειξε το ακριβές αυτής της διαπιστώσεως. Παρά ταύτα το Ίδρυμα οφείλει να παρέχει τροφήν εις γέροντας, οίτινες πιθανόν θα έχουν ανάγκην ταύτης και δεν θα καλύπτονται ως ανεφέρθη ανωτέρω.
 Εν συνεχεία προέτεινε ορισμένες δραστηριότητες συμφώνως προς το πνεύμα του δωρητού και των σχετικών υποδείξεων του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας. Τοιαύται είναι:
 1) Συνεστιάσεις ατόμων της τρίτης ηλικίας εν τώ ιδρύματι επ΄ ευκαιρία μεγάλων εορτών προς πνευματικήν ενδεινάμωσιν αυτών και προς δημιουργία φιλικού και οικογενειακού κλίματος.
 2) Συναντήσεις ατόμων της τρίτης ηλικίας εν τω Ιδρυματι προς συζήτησιν ποικίλων πνευματικών και κοινωνικών θεμάτων και αναλόγων προβολή διαφανειών Και video κασετών και προς μελέτην αγιογραφικών κειμένων ή πνευματικών τοιούτων  λογοτεχνικών με σκοπόν την πνευματική στήριξη και κατάρτησιν τούτων.
 3) Συγκρότηση ομάδων συμπαραστάσεως ατόμων της τρίτης ηλικίας αυτή θα παρακολουθεί τα της Ερμιόνης θα επισκέπτεται τους ασθενείς ή τυχόν εγκατελελημμένους γέροντες θα μεριμνά δια τας ιατροφαρμακευτικάς ανάγκας θα ενημερώνει τα μελή της Διοικούσης επιτροπής περί των αναφυομένων προβλημάτων και θα συμπαρίσταται εις πάντα ηλικιωμένο έχοντα ανάγκη υλικώς και πνευματικώς. 
 4) Διοργάνωση ομαδικών επισκέψεων ατόμων της τριτης ηλικίας εις Μονάς προσκυνήματα και αξιοθεατα μερη προς συμετοχήν εις λειτουργικάς και λατρευτικάς ευκαιρίας και προς αναψυχήν
 5) συνάντησης των κληρικών της επιτροπής εν τω ιδρυματι μετά ατόμων της τρίτης ηλικίας προς συζήτησιν     προσωπικών των θεμάτων και προβλημάτων και προς εξομολόγησιν. 
6) Ανάληψις της υποχρεώσεως να διατίθεται αυτοκίνητον δια την μεταφοράν ατόμων της τρίτης ηλικίας εις τους λειτουργούντας Ναούς όταν ταύτα δεν δυνανται μόνα να μεταβούν προς εκκλησιασμόν.

Τέλος ο πρόεδρος ετόνισε ότι τα άτομα της τρίτης ηλικίας είναι δυνατόν να αποδεχθούν την πρόσφοραν τούτην της εκκλησίας εάν εφαρμόζεται ο λόγος του Κυρίου <μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξια σου. (Ματθ. ς. 3) Οι καθ΄οιανδήποτε τρόπον συμμετέχοντες εις τας εκδηλώσεις  του Ιδρύματος ασφαλώς θα επιθυμούν να μη γίνεται γνωστόν εις την κοινωνία της Ερμιόνης ότι ευρίσκονται εις ανάγκην να δέχονται βοήθειαν εκ του Ιδρύματος. Έχουν συγγενείς παρελθόν και φιλοτιμίαν και δεν δύνανται να πληροφορηθούν ότι συζητείται εις τρίτους το όνομα των.
Τέλος ο Πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκην το Ίδρυμα να στελεχωθεί από πρόσωπων Ιεραποστολικών και προτιθέμενων να εργαστούν εθελοντικώς ούτως ώστε να είναι δυνατή η ουσιαστική πνευματική και υλική προσφορά και το Ίδρυμα να δύναται να ανταποκρίνεται εις τας οικονομικάς του ανάγκας. Προς τούτο συνίσταται συνεργασία μετά των δύο φιλόπτωχων ταμείων των ενοριών της Ερμιόνης και ετέρων προσώπων εχόντων πρωτίστως πνευματικήν και Μυστηριακήν ζωής και εξάρτησιν άμεσον εκ των εκπροσώπων της εκκλησίας εν Ερμιόνη.
 Μετά σχετικήν συζήτησιν τα μελή της διοικούσης επιτροπής  του Ιδρύματος.                                                                      
Ομοφώνως  Αποφασίζουν
1) την έγκρισιν των ανωτέρω θέσεων και προτάσεων του πρόεδρου. 2) Την αποστολήν της παρούσης εις τον Σεβασμιότατον Νητροπολίτην μας προς ενημέρωσιν Αυτού και προς λήψιν της ευλογίας Αυτού. 3) Την ενημέρωσιν του διοικητικού Συμβουλίου των Φιλών Στέγης Αγάπης προς  σύσφιξιν των σχέσεων αυτού μετά του Ιδρύματος και ουσιαστικής και οικονομικής συμπαραστάσεως αυτού προς το Ίδρυμα .
Εφ΄ω συνετάγη ή παρούσα και υπογράφεται ως έπεται.
 Ο πρόεδρος αρχιμ. Νικόδημος Αεράκης  Τα μέλη Πρωτοπ. Ιωάννης Αμπελάς, ακριβές αντίγραφον 
Ο πρόεδρος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Οι

κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες Θέσεις: Αφού ανέλαβαν την εύθηνη της λειτουργίας του Γηροκομείου, δεν θα έπρεπε να περάσουν εστω και απέξω από ένα από αυτά, για να δουν τουλάχιστον πως λειτουργούν και δεν πρόκειται για Αναμορφωτήρια Ανηλίκων ή ΚΑΠΗ άλλα για ιδρύματα ανήμπορων ανθρώπων, που χωρίς την υποστήριξη άλλου, δεν μπορούν ούτε τους όρους υγιεινής, σίτισης, ενδιαίτησης, ακόμα και μετακινήσεις στους χώρους του ιδρύματος να ανταποκριθούν; Αλλά προσεύχονται να έχουν Χριστιανικά τέλη ανώδυνα, ανεπαίσχυντα και ειρηνικά.     
Νοταράς Γεώργιος