Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2019

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΡΟΣ 3ο


 
Στη δημόσια Διαθήκη αριθμός 2444 και στα πρακτικά του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών, αρ 883 ο αείμνηστος Απόστολος Άγγελου Παπαβασιλείου, δηλώνει ότι:
<Της οικίας ταύτης την οποίαν ανήγειρα εκ θεμελείων επι οικοπέδου αγορασθέντος παρά της Ευτυχίας Σπετσιώτου, τυγχάνω αποκλειστικώς κύριος νομεύς και κάτοχος.

Η ως άνω οικία μεθ΄ όλων αυτής των συστατικών παραρτημάτων και παρακολουθημάτων της ,επιθυμώ όπως μετά των θάνατον μου περιέλθει εις την Ιεράν Μητρόπολη Ύδρας Σπετσών Αιγίνης Τροιζήνος και Ερμιονίδος, με τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ σκοπόν όπως αυτή χρησιμοποιηθή παρ΄ αυτής ως ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ή ΓΗΡΟΚΟΜΕΊΟΝ και ΜΟΝΟΝ εις μνήμην Αποστόλου και Αικατερίνης Παπαβασιλείου, ο τρόπος της Διαχειρίσεως και διοικήσεως του εν λόγω ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ επιθυμώ να γίνεται κατά την κρίσιν της ως άνω Ιεράς Μητροπόλεως, εντός των πλαισίων του Νόμου ……

ΖΩΗΡΟΤΑΤΗΝ επιθυμίαν έχω, όπως η εν τω εικονοστασίω εικών της Θεοτόκου, μεταφέρεται υπό της Ιεράς Μητροπόλεως εκάστην τεσσαρακοστήν ειςτον Ιερόν Ναό της Κοιμήσεως, δια να ψάλλωνται προ αυτής οι καθιερωμένοι χαιρετισμοί και να επαναφέρεται εις την θέσην της, μετά την ολόλαμπρον Ανάστασην του Θεού και Υιού Της. (Αυτά εκ της Διαθήκης ως ακριβώς έχουν) 

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΥΔΡΑΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΗΣ
 Πράξης υπ΄ αριθμ. 19 Περί συστάσεως Εκκλησιαστίκου Ιδρύματος, Εκκλησιαστικόν Παπαβασιλειον Ίδρυμα, Στέγη Αγάπης, <οι Άγιοι Ανάργυροι> Ο μητροπολίτης ΥΔΡΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ. Έχοντας υπ΄ όψιν: Άρθρα 1, 2, και

3)Την από 28 Απριλίου 1982 Διαθήκην του Αποστολου Παπαβασιλείου του Αγγελου, κηρυχθείσης κυρίας δια της υπ΄αρ. 883/1/3/91 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Την υπ΄αρ. 121/27, 2, 1992 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 4) Την υπ΄ αρ. 121/27/2/1982 πράξιν του Μητροπολιτικού Συμβούλιου ΥΔΡΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ, και ΑΙΓΙΝΗΣ περί αποδοχής της κληρονομίας. 5) Την υπ αρ. 11744/9/4/1982 Συμβολαιογραφικήν δήλωσιν αποδοχής κληρονομίας. Έπονται αρθρα 6, 7,     8) Την από 13/1/1999 εγκριτική της διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Αποφασίζομεν.
Την σύστασιν εκκλησιαστικού Ιδρύματος, υπό τον τίτλον,  Εκκλησιαστικόν Παπαβασίλειον Ίδρυμα Στέγη Αγάπης, Οι Άγιοι Ανάργυροι.
Εις το οποίον θα ευρίσκουν ΚΑΤΑΦΥΓΗΝ Σίτισιν και στοργή δωρεάν άπορα ηλικιωμένα άτομα, εκ της περιοχής Ερμιονίδος Το ίδρυμα τούτο θα διοικείται βάσει ειδικού κανονισμού.
Η παρούσα πράξη θα δημοσιευθή εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το περιοδικό <Εκκλησία>
Εγένετω εν τω επισκοπείω ΥΔΡΑΣ τη 29η Ιανουαρίου 1999 ο Μητροπολίτης + Ο Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης ΙΕΡΟΘΕΟΣ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΗ ΑΓΑΠΗΣ.< ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ>
Αθρα 1,2, 3, 4,διοικητικοι κανονισμοί.
 Άρθρον 5 η λειτουργία  του Ιδρύματος στηρίζεται εις την εθελοντικήν προσφοράν και εργασία αφιλάνθρωπων δυνάμενων να λειτουργούν ως Σύλλογος, φίλων του Ιδρύματος υπό την εποπτείαν και τας οδηγίας του Δ.Σ. Αρθρο 9 Πόροι του Ιδρύματος Δωρεαί Κληροδοσίαι κληρονομίαι και λοιπαί κάθε φύσεως προσφοραί. Κρατικαί επιχορηγήσεις . Προσφοραί των φιλανθρωπικών Συλλόγων, της Ερμιόνης  και της όλης Ερμιονίδος. Επιχορηγήσεις Γ, Φ. Τ. Ι. Μητροπόλεως, Ιερών Ναών, και Μονών.

Έπονται άρθρα 10, 11, 12, Το άρθρο 13 Κατ΄ έτος και με τη φροντίδα της Ιεράς Μητροπόλεως θα τελείται ιερόν μνημόσυνον υπέρ των ψυχών Αποστόλου και Αικατερίνης και των γονέων Άγγελου και Μαρίας. Αρθρο 14 Από τας διατάξεις του κανονισμού αυτού προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Υ.Σ.Α. το βάρος της όποιας δεν δύναται να προσδιορισθή. Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθή εις την εφημερίδα  της Κυβερνήσεως και στο περιοδικόν < Εκκλησία>

 Εν τω επισκοπείω Ύδρας την 29 Ιανουαρίου 1999 
  Ο Μητροπολίτης Υ.Σ.Α. ΙΕΡΟΘΕΟΣ.   
     Νοταράς  Γεώργιος